Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o Szczególnych Walorach Przyrodniczych

Powierzchnie HCVF (High Conservation Value Forests)


    Zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku, na terenie Nadleśnictwa Iława zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests).  Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.
    Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:
HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
    HCVF 1.1. Obszary chronione
            1.1.a lasy w rezerwatach
            1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
    HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
    HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
    HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
    HCVF 4.1.  Lasy wodochronne
    HCVF 4.2.  Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

    Poszczególne kategorie wyznaczonych w Nadleśnictwie Iława lasów HCVF zajmują w odniesieniu do całkowitej powierzchni Nadleśnictwa odpowiednio:
    - kategoria 1.1.a  – ok. 2 % (454,63 ha)
    - kategoria 1.1.b  – ok. 16 %  (3674,29 ha)
    - kategoria 1.2  – ok. 6 %  (1308.48 ha)
    - kategoria 2 – ok. 27 %  (6009,07 ha)
    - kategoria 3.1  – ok. 1,5  %  (352,25 ha)
    - kategoria 3.2 – ok. 8 %  (1846,88 ha) 
    - kategoria  4.1 – ok. 11 %  (2473,86 ha)
    - kategoria 4.2 – ok. 0,01 %  (2,22 ha)
    - kategoria 6 – ok. 0,004 %  (1,00 ha)


    W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc mieć podwójną lub nawet kilkakrotną desygnację jako HCVF w różnych kategoriach.
 

Powierzchnie HCVF zostały wyznaczone na podstawie Zarządzenia Nr 24 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 2008 w sprawie procedury wyznaczania i konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich pobierz

Gospodarowanie w lasach HCVF oraz zestawienie propozycji definicji dla poszczególnych kategorii szczególnych wartości lasów pobierz

 

W związku z obowiązującą procedurą wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, Nadleśnictwo Iława przeprowadziło w styczniu i lutym 2009 roku konsultacje z gminami leżącymi w zasięgi terytorialnym Nadleśnictwa, w sprawie lasów HCVF kategorii 6 tj. lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje informujemy, że nadal można zgłaszać do Nadleśnictwa Iława uwagi, opinie, propozycje dotyczące wyżej wymienionych obszarów.
Osoba wyznaczona do kontaktu w tej sprawie:
    Milena  Ratajczak
    e-mail: milena.ratajczak@olsztyn.lasy.gov.pl
    tel. (89) 648 35 47

    Do 11 gmin rozesłano ankiety i mapy kompleksów leśnych z prośbą o udostępnienie ich w swoich siedzibach oraz przesłanie propozycji i uwag dotyczących rzeczonej kategorii lasów HCVF.

     Rezultatem konsultacji jest wyznaczenie w porozumieniu z Urzędem Gminy w Nowym Mieście Lubawskim jednej powierzchni HCVF kategorii 6 – w oddziale 330f Leśnictwa Biała Góra, gdzie znajduje się pomnik rozstrzelanych Polaków.

    Procedurze konsultacji społecznych podlegają również pozostałe kategorie lasów HCVF, jak i powierzchnie referencyjne, stanowiące ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem (ostoje ksylobiontów).

  

Nadleśnictwo Iława dokonało, identyfikacji i delimitacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC